hd9599九五至尊娱乐老品牌欢迎您!
您的位置:依法行政 > 行政复议应诉

授权委托书

发布时间:2017-11-22 17:19
 

 

授权委托书
 
委托人:          ,身份证号码              ,住址                       ,手机号码          
被委托人:          ,身份证号码               ,住址                ,手机号码          
委托人因不服                                 现委托上述人员作为我的代理人参加该案件的申请行政复议活动,代理权限为第     种:
(1)一般代理:代签法律文书
(2)全权代理:即代理人有权代为承认、变更、放弃复议请求,进行和解,签署法律文书。
此致
 南宁市城市管理综合行政执法局
 
 
委托人(盖章):
年 月 日
 
 
分享到:
>